УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(“Условия”)

Тези Условия регламентират използването на видеа, снимки, потребителски имена в социалните мрежи (handles), профилни изображения, коментари и/или информация за локацията, които могат да бъдат част от такова съдържание, както и използване на друго съдържание, качено от потребителите на тези социални мрежи със съответни хаштагове (както е описано по-долу) ("Съдържание, създадено от потребителите" или “ССП ”), от бранда /CeraVe/, т.е. дружеството / Л'ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1407, бул. Никола Вапцаров №55, ЕКСПО 2000, България/ ("Брандът" )

Приема се, че потребителите на социалните мрежи, с които Брандът се свърже и които отговорят с #yescerave са прочели и приемат тези Условия.

Отговаряйки с #yescerave, потребителите приемат следното:

Предоставят на Бранда неизключителното, прехвърлимо право на безплатно ползване на тяхното ССП в официалните профили на Бранда в социалната мрежа, т.е./https://www.cerave.bg/; https://www.facebook.com/CeraveBulgaria/; https://www.instagram.com/ceravebulgaria/,които са собственост на бранда.

Правото на използване на ССП се предоставя за целия законен срок на правата на интелектуална собственост и авторското право в частност съгласно приложимите закони и международните конвенции.

С настоящето потребителите упълномощават Бранда да използва тяхното потребителско име, реално име, изображение, визуално представяне и друга идентифицираща информация във връзка с използване на тяхното ССП. Това използване на лични права се предоставя за същия период и за същата социална мрежа като посочените в предходните условия.

Брандът има право да публикува и/или препубликува ССП изцяло или отчасти и да използва, показва, възпроизвежда, разпространява предава, комбинира с други материали, модифицира и/или редактира ССП по всякакъв начин, който намери за целесъобразен (поддържайки оригиналния замисъл), доколкото това се допуска от приложимото право и без да има задължение към потребителите.

Потребителите приемат и потвърждават, че: (i) имат всички права по отношение на ССП и/или че имат пълномощия от лицето (или лицата), които притежават интелектуалната собственост или личните права по отношение на ССП да прехвърлят тези права; (ii) че те, както и всяко друго лице, което се появява в ССП, имат навършени 18 години; и (iii) че използването на тяхното ССП от Бранда не е в нарушение на никой закон или правата на трети страни.

Брандът се упълномощава да разкрива самоличността на потребителя на всяка трета страна, която предяви претенции, че ССП нарушава нейните права. Този документ е единствената собственост на бранда.

В случай, че ССП съдържа препоръка или личен опит относно продукти или услуги на бранда, с настоящето потребителите декларират, че препоръката или опитът представляват тяхното искрено убеждение, до което са стигнали на базата на използването на продуктите на бранда.

Брандът информира с настоящето потребителите, че потребителите на социалните мрежи, в които потребителите публикуват своето ССП, са собствевност на трети страни и съответно, публикуването и използването на ССП чрез такива социални мрежи се управлява от Условията на съответните трети страни. Следователно, Брандът не носи отговорност доколкото използва ССП съгласно Условията на ползване, определени от съответната социална мрежа, включително, но не само, за обхвата и срока на лицензираните права и премахването на ССП. Отговорността за разрешаване на всички искания от трета страна във връзка с използването на ССП съгласно Условията на ползване, определени от социалните мрежи, е на потребителите.

Тъй като е възможно ССП да може да се търси през интернет браузър, и следователно, да е достъпно на трети страни, потребителите също така потвърждават и приемат, че ССП може да е предмет на „вирусна“ комуникация (верижна комуникация) на сайтовете и профилите на трети страни и че Брандът не носи отговорност за искания и действия в тази връзка.

Брандът ще използва личната информация, съдържаща се в ССП съгласно и на основата на тези Условия и ще я изтрие 15 дни след датата, на която потребителят уведоми Бранда, че оттегля съгласието си за приемане на тези Условия. Потребителят може по всяко време да поиска достъп до, да промени или изтрие личните си данни след изпращане на искане до [email protected]. Повече информация за начина, по който L'Oreal обработва личните данни, можете да намерите тук https://www.cerave.bg/nonntnka-3a-3awnta-ha-nnyhn-aahhn

С цел избягване на неясноти, приемайки тези Условия, потребителите потвърждават и приемат, че Брандът не плаща възнаграждение за използването на тяхното ССП и/или за други права на интелектуална собственост във тази връзка.

Ако потребител промени позицията си по отношение на споделянето на своето ССП или не желае Брандът да продължава да го използва, може да изпрати електронно писмо до: [email protected]