SPF

ОБЩИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА С НАГРАДИ

Член 1: ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът с награди се подготвя и организира от L’Oréal Bulgaria EOOD, Bul. Vaptsarov 55, Building 3, Expo 2000, 1407 Sofia, Bulgaria по-долу в текста Организатор.

За избягване на съмнение, ТикТок, Инстаграм по никакъв начин не спонсорира, не одобрява или контролира този конкурс, нито е свързан с него. Освен това, Организаторът освобождава ТикТок, Инстаграм от отговорност за всякакви искания на състезатели или участници във връзка с този конкурс.

Член 2: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ЦЕЛ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

​Конкурсът с награди Cerave Ceramide Challenge се провежда с цел промоция на продуктите на Ceraveи на Организатора, на територията наБългария .

Конкурсът с награди продължава от 27.02.2024 г.до 27.03.2024 г. 23:59 ч.

Член 3: ОБЛАСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Материалите за промоцията ще бъдат достъпни на уеб страницата Cerave България https://www.cerave.bg/

Член 4: НАГРАДЕН ФОНД, ПОТВЪРДЕН ОТ ОРГАНИЗАТОРА

Наградата е 5x 6 Cerave Moisturizing cream и 6 Cerave Moisturizing lotion . Наградата не може да бъде заменена за пари, друга стока или друга услуга. Получателят приема условията на конкурса и произтичащите от него задължения.

Член 5: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в конкурса с награди имат всички физически лица с местожителство вБългария , ползватели на социалната мрежа Инстаграм и ТикТок, с изключение на служителите на Организатора и членовете на журито, както и членовете на техния тесен семеен кръг (родители, съпруг/а, деца, сестри и братя).

Член 6: КАК СЕ УЧАСТВА В КОНКУРСА С НАГРАДИ

В периода на валидност на конкурса задачата на участника ще бъде: Публикувайте видеоклип, като използвате официалния филтър CeraVe в TikTok или в Instagram, наречен „CeraVe – CeraVe – Moisturize like a derm“ (може да се използва чрез сканиране на QR кода по-долу)

За ТикТок:

За Инстаграм:

  • да последвайте официалната инстаграм страница и я тагнете в описанието на поста-видео @ceravebulgaria
  • използвайте хаштаговете, които трябва да бъдат добавени в описанието на поста-видео: #CERAVECHALLENGEBULGARIA, #MoisturizeLikeaDerm, #ceraveskincare, #mlad,  #ceravebody
  • Sбъдете креативни

С участието си в този конкурс с награди, участниците приемат тези Правила.

Член 7: ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛЯ

Изборът на победителя се извършва от тричленно жури, което е съставено от служители на Организатора.. Журито ще избере 5 най-креативнипобедителя и ще го награди с едногодишно количество продукти в грижата за кожата на тялото и лицето: 6 Cerave Moisturazing creams И 6 Cerave Moisturazing lotions, както е посочено в член 4 по-горе. Общо организаторът ще предостави 5 печалби. Имената на получателя ще бъдат оповестени на официалната уеб страница страницата на Cerave: https://www.cerave.bg/ рамките нa обявяването и най-късно до 48 часа след приключването на конкурса, чиито край е 27.03. 2024, 23:59 ч.

ЧЛЕН 8: КАК ДЕ СА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА

Победителите ще бъда поканени в срок от 48 hours as of annoucing the winner на да предостави данни за получаване на наградата на официалния Cerave email: Ако спечелилият не отговори на имейла с искане за изпращане на данни в рамките на 48 часа, се счита, че се е отказал от наградата и наградата ще бъде предадена на следващия спечелил в списъка на най-креативните победители, избрани от журито. Ако този победител не отговори в рамките на 48 часа, ще се счита, че се е отказал от наградата и наградата ще бъде върната на Организатора.

Наградата ще бъде изпратена по пощата от агенция INFLUENCER.BG, със седалище гр. София, ул. Кап. Тодор Ночев 30, която на основание договора с Организатора извършва от негово име определени действия, свързани с този конкурс.Срокът за предоставяне на наградата е до 90 дни от датата, когато победителят е изпратил адреса си. За всички информации за начина, по който Организаторът обработва личните данни, вижте раздел „Лични данни“ по-долу.

С получаването на наградата се прекратяват всички задължения на Организатора към всички спечелили.

Организаторът при никакви обстоятелства и по никакъв начин няма да се счита за отговорен за забавяне, промени, смущения, прекъсване, отклонения или заместване, недостъпност на наградата(те) поради държавни празници или други обстоятелства, които могат да повлияят на получаването или ползването на наградата, нито за някакво действие или бездействие, възникнало от използването на какъвто и да било транспорт, който е включен в наградата (те). Организаторът не носи отговорност в случай че неизпълнението на задълженията, произтича поради възникване на висша сила, нито ако изпращането на наградата не е било възможно, тъй като данните, които победителят е предоставил/а са неточни.

ЧЛЕН 9: ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Организаторът има неизключителното право да използва безплатно всички коментари, изображения или други материали, изготвени и/или публикувани и/или предоставени му от участниците с цел участие в този Конкурс в съответствие с Правилата („ Материалът “). Това право на ползване включва, но не само правото на Организатора да използва Материалите в следните социални мрежи:

Правото на ползване на Материалите се предоставя за територията на Република Сърбия считано от първото публикуване в изброените по-горе социални мрежи, без ограничение във времето и в броя на публикациите.

Участниците също така упълномощават Организатора да използва потребителското име, снимката на профила или друга информация, за целите на идентифициране, свързана с Материалите, за същия период от време и за същата територия, както и за същите социални мрежи, посочени по-горе.

След като Материалите бъдат публикувани, Организаторът не може да упражнява контрол върху Материалите по отношение на тяхното продължаващо съществуване в социалните мрежи, и не може да попречи на тяхното споделяне и публикуване в медиите от неупълномощени трети лица. В тази връзка Вие няма да носите отговорност пред Организатора за разпространението на Материалите от неупълномощени трети лица. Материалите може да бъдат обект и на виртуални комуникации (устни комуникации) на сайтове на трети страни, в който случай Организаторът няма да носи отговорност за претенции или действия, свързани с тях.

Организаторът има право да използва, излага, копира, разпространява, изпраща, обработва, комбинира с други материали, променя и/или обработва Материалите по начин, какъвто сметне за добре, и с оглед нуждите за популяризиране на този конкурс и на марката Cerave (при запазване на първоначалната идея), без каквито и да било задължения към Участниците.

ЧЛЕН 10: ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ, СЪОТВЕТНО НЕВЯРНА РЕГИСТРАЦИЯ

Грешни или непълни регистрации са невалидни и не дават право на награда. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не може да бъде предоставена на победителя по причина, която е извън неговия контрол. Организаторът си запазва правото по негова преценка да отстрани или да дисквалифицира от конкурса всяко обидно или неприемливо съдържание.

Организаторът може по свое усмотрение да дисквалифицира всеки участник, ако се установи основателно съмнение, че използва фалшив профил(и), за да участва в конкурса. За фалшиви ще се считат всички профили, за които има разумно съмнение, че са създадени изцяло с цел участие в конкурса с награди. Причините не се ограничават само до: липса на автентична профилна снимка, малък брой приятели или липса на отговор на директен въпрос в рамките на 24 часа.

Всички заявления за участие/ регистрации, които са получени в рамките на конкурса, трябва да бъдат освободени от парва към трети страни, включително, но не само, авторски права и други права върху интелектуална собственост, право на поверителност, право да бъдат използвани лични снимки и др. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било претенции на трети страни, във връзка с каквито и да било нарушения на такива права. Организаторът може по свое усмотрение да дисквалифицира всеки изпратен материал, който би могъл да представлява нарушение на правата на трета страна.

ЧЛЕН 11: ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в този конкурс със награди, участниците са съгласни тяхното име, лице, снимка и споделен опит да могат да бъдат обявени от страна на Организатора и да бъдат използвани безвъзмездно в печатен, звуков, снимков, видео материал и в социалните мрежи, без каквито и да било ограничения.

ЧЛЕН 12: ЛИЧНИ ДАННИ

Оператор на данните, които участниците предоставят по време на конкурса, е Организаторът, съответно дружеството Л’Ореал България ЕООД, бул. Вапцаров 55, сграда 3, Експо 2000, 1407 София, България

Личните данни, които участникът предоставя на Организатора в съответствие с член 8, ще бъдат обработени от Организатора единствено за целите на избор на победител и след това, за изпращане на наградите на спечелилите, при това в съответствие с настоящите Правила на конкурса. Организаторът също така ще обяви имената и фамилите на спечелилите на официалната уеб страница на Сераве.Организаторът ще сподели името, фамилията, адреса, града и телефонния номер на печелившия с агенция INFLUENCER.BG, със седалище на адрес гр. София, ул. Кап. Тодор Ночев 30, като негов обработващ данни, който ще бъде упълномощен да обработва тези лични данни единствено с цел изпращане награди за победителите и обявяване на победителите.

След избора на победителите, Организаторът ще изтрие личните данни на участниците, които не са избрани за победители. Също така, Организаторът след изпращането на наградите на спечелилите, и най-късно в срок от 3 месеца от датата на писменото доказателство за получаването на наградата, ще изтрие и личните данни на спечелилите, освен ако не са заявили получаване на съобщения / newsletter. В този случа, данните на участника ще бъдат изтрити от Организатора след 3 поредни години, в които липсва реакция от страна на участника на което и да е от изпратените съобщения/ newsletter.

Предосатвянето на лични данни е доброволно. Личните данни на участниците ще бъдат обработвани изцяло в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, за целта, посочена по-горе и в размера и за срока, които са необходими. Спечелилите могат във всеки един момент да поискат предосатвяне на достъп до личните им данни, както и тяхното допълване, поправяне и изтриване, чрез изпращане на заявление за извършване на някое от тези техни права на email: [email protected]. На същия адрес участниците могат да се обърнат към Организатора, ако имат някакви въпроси във връзка с обработването на личните данни.

Победитеят е съгласен, че използването на някое от посочените права може да има като резултат невъзможността да получи наградата, която е спечелил в конкурса с награди. Личните данни на победителя могат да бъдат предоставени на трети лица – куриерски служби, които ще доставят наградите от конкунса на спечелилите. За повече информация относно начина, по който Организаторът обработва личните данни, вижте Правила за поверителност https://www.loreal.com/en/adria-balkan/pages/group/privacy-policy-bulgaria/

ЧЛЕН 13: НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА С НАГРАДИ

Непълнолетни лица, навършили 16 години, имат право да участват в конкурса с награди в съответствие със закона. В случай, че спечелилият наградата е непълнолетен, Организатрът ще връчи наградата на лице, което съгласно закона или решение на държавен орган е длъжно да се грижи за непълнолетния, и след преглед на документ, който удостоверява родителските, съответно настойночески отношения.

ЧЛЕН 14: ДАНЪЦИ

Спечелилите не дължат никакви данъци, задължения нито възнагражения, свързани директно с наградите.

ЧЛЕН 15: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА С НАГРАДИ

Конкурсът с награди може да бъде прекратен само в случай на възникване на обстоятелства, за които Организаторът не е отговорен, съответно не е могъл да ги предотврати, отстрани или избегне, което включва, но без ограничение, стачки, военни или терористични действия, граждански или военни безредици, ядрени или природни бедствия или пандемии, и прекъсвания, загуба или неизправност на комунални услуги, комуникации или компютърни (софтуерни и хардуерни) услуги. Участниците ще бъдат уведомени за прекратяването на конкурса на служебната страница на конкурса.

Message
Download Chrome